/ Иргэний хяналт / Олон нийтийн цагдаа / Эрх үүрэг /

ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 63.10 дахь хэсэгт заасны дагуу Олон нийтийн цагдаа дараахь эрх, үүрэгтэй:

1.гэмт хэрэг, зөрчил гарсан газар, ул мөрийг хамгаалах;

2.шаардлагатай хүний бичиг баримтыг шалгаж, оршин суугаа газрын хаягийг тогтоох;

3.хэв журам сахих талаар иргэн, хуулийн этгээдэд шаардлага тавих;

4.гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн этгээдийг цагдаагийн байгууллагад хүргэх, хуульд заасан бол зөрчил үйлдсэн этгээдэд торгох шийтгэл оногдуулах;

5.хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлан таниулах;

6.нийтийн хэв журам хамгаалах талаар хууль сахиулах байгууллага болон бусад хуулийн этгээдээс зохион байгуулж байгаа ажилд оролцох;

7.хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу биеийн хүч, энэ хуулийн 51.1.1, 51.1.3, 51.1.4, 51.1.5-д заасан нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэх.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна